Kokybės krepšelio projektas

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Tikslas:
Diegiant inovatyvią ugdymo(si) aplinką, ugdyti kūrybišką, iniciatyvią, teigiamos emocinės savijautos ir nuolat asmeninės pažangos siekiančią
asmenybę.

Uždaviniai: 
1. Stiprinti mokytojų kompetencijas, plėtojant sistemingą kolegialų bendradarbiavimą ir gerinant pamokos vadybą.
2. Siekti kiekvieno progimnazijos mokinio asmeninės pažangos, naudojant įtraukiojo ugdymo elementus, tikslingai pritaikytoje ir modernizuotoje, emociškai palankioje ugdymo(si) aplinkoje.

 —————

Kokybės krepšelio darbo grupė

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos veiklos tobulinimo planas

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija dalyvauja „Kokybės krepšelio“ projekte: https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2022/01/kk.pdf

 —————

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje įsibėgėjo Kokybės krepšelio veiklos: