Soc. pedagogas

PAGALBA MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

 Mokykloje veikia specialiojo ugdymo komisija, kuri kartu su mokytojais formuoja specialiojo ugdymo politiką mokykloje, planuoja ir vykdo praktinį darbą. Jos tikslas -padėti specialiųjų poreikių mokiniams kuo sėkmingiau išspręsti visas jų socialines, mokymosi, psichologines, sveikatos bei kitas problemas.

Mokykloje savo paslaugas teikia psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas ir sveikatos priežiūros specialistas.

Socialinė pedagogė Rita Borta
soc.pedagoge@vyturioprogimnazija.lt
8 677 32797

 

Aiškinasi vaikų, tėvų, pedagogų socialinių problemų pobūdį, socialinius poreikius. Socialinio pedagogo veikla:

  1. Bendrauja su socialinės pagalbos reikalaujančiais vaikais, jų tėvais ar globėjais.
  2. Dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.
  3. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
  4. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą (nemokamą maitinimą, mokymo priemones ir pan.).
  5. Rūpinasi vaikų mokymosi sąlygomis, mokinių gyvenamosios aplinkos  pritaikymu vaiko poreikiams.
  6. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis valstybinėmis  įstaigomis (VTAT, NRI, PPT ir kt.) bei nevyriausybinėmis organizacijomis.
  7. Organizuoja socialinių projektų kūrimą bei jų įgyvendinimą.
  8. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  9. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. Lanko vaikus jų šeimose.

NEMOKAMAS MOKINIŲ MAITINIMAS

Prie prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti, pateikiami šie dokumentai:

1. pirmą kartą kreipiantis dėl socialinės paramos skyrimo arba pasikeitus situacijai:

1.1. vyresnių kaip 18 metų šeimos narių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

1.2. vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai) arba kompetentingos institucijos dokumentas (dokumentai), patvirtinantis gimimo faktą;

1.3. santuokos, ištuokos, mirties liudijimas (liudijimai) arba kompetentingos institucijos dokumentas (dokumentai), patvirtinantis santuokos, ištuokos, mirties faktą;

1.4. kompetentingos institucijos dokumentas (dokumentai), patvirtinantis, kad tėvystė vaikui (vaikams) nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas;

1.5. neįgaliojo (invalido), pensininko pažymėjimas (pažymėjimai);

1.6. valstybės ar savivaldybės finansuojamos įstaigos pažyma (pažymos) apie teikiamą išlaikymą;

1.7. kompetentingų institucijų pažymos (dokumentai) apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar pripažinimą nežinia kur esančiu;

2. Ne pirmą kartą kreipiantis dėl socialinės paramos skyrimo:

2.1. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2.2. pažymos (dokumentai) apie Įstatymo 15 straipsnyje nurodytas pajamas (visų, gaunančių pajamas, šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens);

2.3. pažyma (pažymos) iš teritorinės darbo biržos;

2.4. juridinių asmenų pažymos apie vaiko (vaikų) išlaikymui (ne)gaunamas  periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą (alimentus);

3. kiti dokumentai (esant būtinumui).

SUMAŽINTAS MOKESTIS UŽ MOKINIŲ MAITINIMĄ

1. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

1.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

1.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

1.3. tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;

1.4. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

1.5. vaikas, turi žymių vystymosi sutrikimų, pateikus gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pažymą ar neįgalumo pažymėjimą;

2. mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo paslaugas nemokamas, jeigu:

2.1.1šeima gauna socialinę pašalpą pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktas pažymas;

2.2. vaikas auga socialinės rizikos šeimoje, kuri nesirūpina vaiku ir nepateikia dokumentų dėl lengvatos taikymo, pagal Vaikų teisių apsaugos tarnybos pateiktas pažymas ir Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus komisijos teikimu;

2.3. tėvams (globėjams) raštu pageidavus, vaikas nelanko įstaigos dėl:

2.3.1. vaiko ligos, pateikus gydytojo pažymą, ir savaitę po jos;

2.3.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

2.3.3. motinos nėštumo, gimdymo atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

2.3.4. tėvų nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

2.3.5. tėvų darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus dokumentą iš darbovietės.

KARTU MES GALIME DAUGIAU. SIŪLOME PASKAITYTI!

Atmintine tėvams

Taisyklės ir ribos ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams

9 pokalbių minutės su vaiku

Kur kreiptis pagalbos-1

Kur kreiptis pagalbos-2

Ką daryti tėvams e.patyčių atveju

Informacija apie smurtą ir atsakomybę

Patarimai, kad vaikai netaptų nusikaltėlių aukomis

Kodėl vaikai neklauso

Apie vaikams kylančias grėsmes internete

Laiškas mokinių tėvams