Biblioteka ir skaitykla

SKAITYKLOS DARBO LAIKAS

PIRMADIENIS

 

ANTRADIENIS

 

TREČIADIENIS

 

KETVIRTADIENIS

 

PENKTADIENIS

 

9.00 – 9.10

9.55 – 13.20

14.05 – 14.10

15.00 – 16.00

8.15 – 9.10

9.55 – 10.05

10.50 – 13.20

14.05 – 15.30

7.30 – 8.15

9.00 – 11.10

11.55 – 13.20

14.05 – 14.15

9.00 – 9.10

9.55 – 10.05

10.50 – 11.10

11.55 – 15.25

9.55 – 10.05

10.50 – 11.10

11.55 – 13.20

14.05 – 15.00

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS

PIRMADIENIS

 

ANTRADIENIS

 

TREČIADIENIS

 

KETVIRTADIENIS

 

PENKTADIENIS

 

PIETŲ PERTRAUKOS KASDIEN
8.15 – 16.45 8.15 – 16.45 8.15 – 16.45 8.15 – 16.45 8.15 – 16.45 12.30 – 13.00

VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTO DALIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ IR LITERATŪROS ĮSIGIJIMAS

 1. Vadovėliai užsakomi pagal kiekvienais metais Švietimo ir mokslo ministerijos pateikiamą galimų įsigyti vadovėlių sąrašą.
 2. Mokymo priemonės, vadovėlių komplektų dalys įsigyjamos už mokinio krepšelio lėšas, kurias apskaičiuoja Švietimo skyriaus specialistai.
 3. Mokykla, tarpininkaujant Metodinių priemonių skyriui, sudaro vadovėlių pirkimo sutartis su vadovėlių tiekėjais arba leidyklomis pagal Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas procedūras.
 4. Mokyklos vadovas Metodinių priemonių skyriui pateikia prašymą vadovėliams pirkti, įgaliojimą ir užduotį konkursui.
 5. Užsakant mokomųjų dalykų vadovėlius ir mokymo priemones, vadovautis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu galimų įsigyti vadovėlių sąrašu.
 6. Sprendimai, kokius vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones tikslinga įsigyti priimami, derinant su dalykus kuruojančiais pavaduotojais, metodinių ratelių pirmininkais.
 7. Už vadovėlių užsakymus ir pirkimus atsakinga komisija, kurią sudaro bibliotekos darbą kuruojanti pavaduotoja, bibliotekos vedėja ir metodinių ratelių pirmininkai. Komisijos nutarimas protokoluojamas.
 8. Literatūra užsakoma iš LR Švietimo ir mokslo ministro, Švietimo aprūpinimo centro įsakymu skirtų lėšų.
 9. Bibliotekininkė surenka trijų knygynų komercinius pasiūlymus ir palankiausiomis kainomis užsako reikalingą programinę literatūrą.

VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ IR LITERATŪROS FONDŲ TVARKYMAS, APSKAITA IR IŠDAVIMAS

 1. Už vadovėlių, jų komplektų dalių ir literatūros fondų tvarkymą bei apskaitą atsakinga bibliotekos vedėja.
 2. Vadovėlius ir jų komplektų dalis saugykloje mokslo metų pradžioje paima dėstomo dalyko mokytojas ir išdalina mokiniams. Išduoti vadovėliai yra užrašomi į asmeninį mokytojo „Vadovėlių išdavimo — grąžinimo lapą“. Mokytojas, sutikrinęs įrašą su paimtais vadovėliais, pasirašo. Už išduotus vadovėlius bei jų komplektų dalis atsako juos priėmęs asmuo.
 3. Mokiniai, gavę vadovėlį, patikrina, ar jis yra tvarkingas, ar nėra prirašinėtas. Radęs kokį nors trūkumą, rodo mokytojai. Jei vadovėlis labai blogas, mokytojas ateina į saugyklą ir pakeičia vadovėlį geresniu. Mokiniai vadovėlio paskutinio puslapio lentelėje užrašo savo pavardę ir įvertina vadovėlio būklę (l. geras, geras, patenkinamas, blogas). Baigus vieną vadovėlio dalį mokytojas surenka iš mokinių vadovėlius, patikrina jų būklę, juos atneša į saugyklą, priduoda bibliotekininkei ir pasiima kitą dalį.
 4. Priduodant vadovėlius dalyko mokytojas su bibliotekos darbuotoju patikrina vadovėlių   būklę.
 5. Mokinys, pametęs arba suniokojęs vadovėlį, privalo jį pakeisti nauju (nupirkti miesto knygynuose), arba atlyginti jo vertę dvigubai.
 6. Mokiniai, mokslo metų eigoje perėję mokytis į kitą mokyklą, išeina su jiems skirtais vadovėliais, palikę užstatą ne mažesnį, kaip 60 procentų paimamų vadovėlių kainos ir tai įrašant į mokinio formuliarą.
 7. Keičiantis atliekamais vadovėliais su kita mokykla, pasirašoma laisvos formos sutartis, kurioje nustatoma vadovėlių naudojimo ir grąžinimo tvarka.
 8. Kalendorinių metų pabaigoje bibliotekos vedėja pateikia Metodinių priemonių skyriui ataskaitas apie įgytus vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą.
 9. Paimta grožinė literatūra įrašoma į asmeninį skaitytojo formuliarą. Už knygas atsako juos paėmęs asmuo.
 10. Mokiniui pametus ar suniokojus grožinės literatūros knygą, jis privalo ją pakeisti nauja (nupirkti miesto knygynuose), arba atlyginti jos vertę dvigubai.
 11. Išeidami iš mokyklos mokiniai privalo atsiskaityti už paimtas grožinės literatūros knygas. Sekretorei turi pateikti atsiskaitymo lapą su bibliotekininkės parašu, kad yra atsiskaitę.