Dokumentai

Mokyklos „Ugdymo ir mokymosi srities“ giluminio įsivertinimo rezultatai <plačiau>

Mokyklos ugdymo planas:

2021-2022 m. m. mokyklos ugdymo planas.

2020-2021 m. m. mokyklos ugdymo planas.

2019-2020 m. m. mokyklos ugdymo planas.

2018-2019 m. m. mokyklos ugdymo planas.

2017-2018 m. m. mokyklos ugdymo planas.

2016-2017 m. m. mokyklos ugdymo planas.

2015-2016 m. m. mokyklos ugdymo planas.

Mokyklos metinė veiklos programa:

2022 m. veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas

2016 metų veiklos planas

Mokyklos metinė veiklos ataskaita:

2021 m. veiklos ataskaita (2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-109)

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Neformaliojo meninio ugdymo:

Programa

Sprendimas

Ugdymas šeimoje:

2020 m. Įsakymas

2020 m. Nutarimas

Direktorės metinės veiklos užduotys ir ataskaita:

2019 m. užduotys
2019 m. ataskaita
2020 m. ataskaita
2021 m. ataskaita

  1. Ingos Bagdonienės, Klaipėdos ,,Vyturio“ progimnazijos direktorės, užduotis:
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
8.2. Pasirengti įgyvendinti atnaujintas bendrojo ugdymo programas Sudarytos palankios sąlygos atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – BP)  1 Organizuota mokytojų metodinėse grupėse pasitarimai, analizuojant ir aptariant atnaujintų BP projektus (iki 2021-08-31)

2. 80 % mokytojų patobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas seminaruose, mokymuose pagal atnaujintų BP reikalavimus (iki 2021-09-01).

3. Parengtas Progimnazijos  pasirengimo atnaujintų BP įgyvendinimui veiksmų planas ir aptartas Mokytojų taryboje (iki 2021-12-30)

 

KRYPTINGO MENINIO (MUZIKINIO) UGDYMO PROGRAMA

2020 m.

VGK veiklos planas

2021 m.
2020 m.
2019 m. IV ketvirtis

VGK aprašas, aprašo įsakymas

Strateginis planas

2021-2023 m. m.

2020 – 2022 m. m.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

2020 m. balandžio 16 d.

Atestacijos komisijos sudėtis

2020–2022 m. m.

Aktyvi mokykla

2020 m. PAŽYMĖJIMAS
Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo ataskaita
Fizinio aktyvumo grupės įsakymas

Sveikatą stiprinanti mokykla

SVEIKATOS_STIPRINIMO_PROGRAMA_2020_2026
Darbo grupė
Pažymėjimas

Progimnazijos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas 2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-58-1

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Interneto privatumo ir slapukų politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Vidaus kontrolės politika