Spec. pedagogė

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Apolina Bružienė (114 kab.)
spec.pedagoge@vyturioprogimnazija.lt

Savaitės dienos Specialiosios pamokos Konsultacijų laikas
Pirmadienis 8.15-13.10 13.40-14.40
Antradienis 8.15-13.10 —————
Trečiadienis 8.15-10.50 7.45-8.15
Ketvirtadienis 8.15-10.50 7.45-8.15
Penktadienis 8.15-  9.55  


Specialiojo pedagogo teikiamų paslaugų tikslas
 – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant vaiko asmeninės pažangos.

Specialiojo pedagogo veikla:

  • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
  • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
  • teikia individualią, pogrupinę, grupinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių įsisavinant ugdymo turinį;
  • lavina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
  • teikia pagalbą mokytojams, rengiant ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
  • teikia pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų poreikių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  • teikia individualias konsultacijas ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymosi klausimais.