Savivalda

MOKYKLOS SAVIVALDA

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos savivaldą sudaro mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, klasių tėvų komitetai ir metodinė taryba.

MOKYKLOS TARYBA

Tai aukščiausioji savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokyklos taryboje mokinių, mokytojų ir tėvų interesams atstovaujantys asmenys renkami tokiu būdu: tėvus į mokyklos tarybą renka klasių tėvų atstovų susirinkimas, mokytojus — mokytojų taryba, mokinius deleguoja klasių bendruomenės. Kiekvienai grupei atstovauja 3 nariai. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams slaptu balsavimu.

Mokyklos tarybos veikla:

 1. Aprobuoja mokyklos nuostatus ir ugdymo plano projektą, vidaus darbo tvarkos taisykles, nustato ugdymo organizavimo tvarką, parenka mokymosi pakraipą, dalyvauja mokyklos pasirinktuose projektuose.
 2. Inicijuoja šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą.
 3. Svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
 4. Sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus (mokytojų tarybos teikimu).
 5. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ištirs aukštesnės organizacijos.
 6. Atstovauja mokyklai miesto savivaldybėje, svarstant švietimo klausimus.
 7. Pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai.

Mokyklos tarybos sudėtis:

Pirmininkė: Alma Žukienė (muzikos mokytoja metodininkė).

Pavaduotoja: Audronė Judienė (pradinių klasių mokytoja metodininkė).

Sekretorė: Raimonda Tourozienė.

Nariai:

 • Mokytojų atstovai –  Liuba Petraškevič (rusų kalbos mokytoja metodininkė).
 • Mokinių atstovai – Meda Grigišaitė (6b), Eimantė Cvetkovaitė (7b), Matas Normantas (7a);
 • Tėvų atstovai – Eida Viršilienė, Jurgita Ūselienė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bendruomenės sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos veikla:

 1. Aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus.
 2. Analizuoja mokymo planų, mokyklos veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
 3. Nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką.
 4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią mokyklos filosofiją ir regiono švietimo nuostatas.
 5. Kartu su mokyklos specialiaisiais pedagogais, medikais, psichologais sprendžia moksleivių sveikatos, darbo saugos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.
 6. Teikia siūlymus mokyklos tarybai įvairiais mokyklos veiklos organizavimo bei ugdymo klausimais.

METODINĖ TARYBA

Mokyklos metodinę veiklą organizuoja metodinė taryba. Ją sudaro metodinės tarybos pirmininkė, metodinės tarybos sekretorė, metodinių grupių pirmininkai. Veiklą koordinuoja direktorė Inga Bagdonienė.

Metodinės tarybos veikla:

 1. Numato kartu su mokyklos administracija pagrindines metodinio darbo kryptis.
 2. Sudaro metodinės patirties sklaidos programą atestuotiems mokytojams.
 3. Numano ir organizuoja metodinius renginius mokyklos pedagogams, kviečia lektorius vesti seminarus.
 4. Buria kūrybines grupes, analizuojančias ugdymo rezultatus, ugdymo metodų panaudojimą.
 5. Organizuoja pedagogų, dalyvavusių seminaruose, kituose kvalifikaciniuose kėlimo renginiuose, pasisakymus, informacijos perteikimą mokyklos mokytojams.
 6. Tiria ir analizuoja pedagogų kvalifikacinės saviugdos klausimus.
 7. Kartu su mokyklos administracija, psichologe organizuoja pedagoginius psichologinius tyrimus.
 8. Numato bendrus renginius su „Aukuro“ ir „Varpo“ gimnazijų metodinėmis tarybomis.

Metodinės veiklos formos:

 1. Dalykinių grupių veikla.
 2. Pranešimai posėdžiuose, tėvų susirinkimuose.
 3. Atviros pamokos.
 4. Olimpiados, viktorinos, konkursai.
 5. Autoriniai seminarai.
 6. Projektų ir individualių programų rengimas.
 7. Dalykinis bendradarbiavimas su šalies ir užsienio mokytojais.
 8. Partnerystė „Mokytojas — mokytojui“.

Metodinės tarybos sudėtis:

Pirmininkė: Romualda Baršauskienė.

Sekretorė: A. Judienė.

Metodinės grupės pirmininkai:

R. Savickienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė.

R. Mozūraitienė – lietuvių kalbos ir užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) mokytojų metodinė grupė.

R. Baršauskienė – matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), socialinių mokslų (istorijos, geografijos) mokytojų metodinė grupė.

J. Jautakienė – technologijų, dailės, fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė.

A. Petrošienė – muzikos ir šokio mokytojų metodinė grupė.

** – klasės vadovų metodinė grupė.

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos veikla: 

 1. Padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas.
 2. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo vaikų švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
 3. Organizuoja savanorių judėjimą.
 4. Atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje.
 5. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 6. Dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 7. Svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Mokinių tarybos sudėtis:

Pirmininkė: Eimantė Cvetkovaitė.

Nariai: Rugilė Janavičiūtė, Vilius Gaidjurgis, Martynas Endziulaitis, Gustė Ašmenskaitė, Kamilė Jenciūtė, Enrika Jurgutytė, Dominykas Jurkus.

Koordinatorė: Regina Vaičiutė.