Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

 Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai veiklos tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų bei pasirengti sąmoningai kurti savo ateities karjerą.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  2. Teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  3. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  4. Teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
  5. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  6. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

 

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo karjeros koordinatorė Viktorija Varnė (geografijos mokytoja).

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su mokymo įstaigų atstovais ir kitomis organizacijomis bei dalyvauja projektinėje veikloje.

Konsultacijų metu mokiniai gebės pažinti ir įvertinti savo individualias savybes, spręsti karjeros problemas ir klausimus, susijusius su karjeros planavimu.

Karjeros koordinatorės konsultacijų laikas:

Trečiadienis 13.00 – 15.00 (310 kab.).

Klausimus galite pateikti el. paštu vikteka@gmail.com