Įsipareigojimai

TĖVŲ PAREIGOS:

  1. Sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas.
  2. Užtikrinti, kad vaikas mokytųsi iki 16 metų.
  3. Garantuoti punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.
  4. Užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą.
  5. Kontroliuoti, ar vaikas atliko namų darbus, mokyti planingai paskirstyti laiką.
  6. Asmeniniu pavyzdžiu skatinti skaityti knygas, kitaip šviestis, kalbėtis su vaikais apie vertybes, mokyti tolerancijos.
  7. Bendradarbiauti su mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, prižiūrinčiais vaikų sveikatą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus.
  8. Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį.
  9. Gerbti vaiko asmenybę.
  10. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka atlyginti mokyklai vaikų padarytą tyčinę materialinę žalą.