Socialinės-pilietinės veiklos aprašas

PATVIRTINTA

Klaipėdos  „Vyturio“  progimnazijos

direktoriaus  2017-11-10 d. įsakymu  Nr. V-48

KLAIPĖDOS VYTURIO” PROGIMNAZIJOS

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS  ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.  Socialinė-pilietinė veikla mokykloje organizuojama remiantis LR ŠMM rekomendacijomis „Dėl mokinių socialinės veiklos” (2007-08-21 Nr.SR-12-05-69) ir BUP 2017-2018 m.m. 32.2 punktu.
 2. Socialinė-pilietinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis. Ji įtraukiama į mokyklos ugdymo planą, siejama su mokyklos tikslais, bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacinėmis programomis, tradicijomis, turimomis sąlygomis.
 3. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus.
 4. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma (mokiniams pasiūlyta ir jų laisvai pasirinkta).
 5. Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių socialinę-pilietinę veiklą 5-8 klasėse.

II. UŽDAVINIAI

 1.  Stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą.
 2. Ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką.
 3. Didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą.
 4. Formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus.

III. ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Socialinės-pilietinės veiklos trukmė :

  5-osioms klasėms – 10 valandų per mokslo metus;

  6-osioms klasėms – 11 valandų per mokslo metus;

  7-osioms klasėms – 13 valandų per mokslo metus;

  8-osioms klasėms – 15 valandų per mokslo metus;

 2. Socialinės-pilietinės veiklos administravimą ir kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 3. Socialinę-pilietinę veiklą organizuoja: klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinė pedagogė, psichologė, kiti mokyklos darbuotojai.
 4. Socialinę-pilietinę veiklą mokykloje koordinuoja ir apskaitą vykdo klasės dienyno puslapyje „Socialinė-pilietinė veikla“ klasių vadovai. Dienyno skyriuje „Socialinė-pilietinė veikla“ skiltyje „Veiklos turinys“ nurodomas šios veiklos turinys ir įrašoma šios veiklos trukmė (val.). Pasibaigus trimestrui, metams suskaičiuoja socialinės-pilietinės veiklos trukmę ir nurodo valandų skaičių (pvz. 10).
 5. Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja individualiai socialinės-pilietinės veiklos lapuose.
 6. Klasės vadovas, likus 2 savaitėms iki mokslo metų pabaigos, peržiūri auklėtinių socialinės-pilietinės veiklos suvestinę, „Socialinės-pilietinės veiklos” apskaitos lapus ir mokinius, nesurinkusius reikiamo socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičiaus, nukreipia atlikti tuo metu mokyklai svarbią socialinę veiklą.

IV. PROGIMNAZIJOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Kryptis Val. skaičius Veikla Atsakingas
Pilietinė- socialinė 5-6 kl. – 3val.

 

7 kl. – 4 val.

 

8 kl. – 5val.

· dalyvavimas pilietinėse akcijose progimnazijoje bei Klaipėdos mieste;

· aktyvi veikla klasės ar/ir progimnazijos savivaldoje;

· pilietinių iniciatyvų organizavimas ir dalyvavimas jose: gerumo, labdaros akcijos, pagalba senelių, kūdikių namams, gyvūnų globos namų rėmimas ir kt.;

· socialinė pagalba pagyvenusiems žmonėms;

· individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių klasių mokiniams;

· pagalba pradinių klasių mokytojoms;

· pagalba klasės auklėtojui, mokytojams tvarkant dokumentus, rengiant įvairią medžiagą;

· budėjimas progimnazijoje, judriųjų pertraukų organizavimas;

· darbas mokyklos bibliotekoje, skaitykloje;

· renginių organizavimas ir vedimas klasėje;

· savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose;

Bibliotekos, skaityklos vedėjos, dalykų mokytojai,  klasių vadovai,  socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, direktoriaus pavaduotojai.
Ekologinė- darbinė 5 kl. – 3val.

 

6 kl. – 4 val

.

7 kl.– 4 val.

 

8 kl. – 5val.

· dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse akcijose, projektuose;

· miesto ir mikrorajono aplinkos, parko tvarkymas, dalyvavimas akcijoje „Darom“ ir kt;

· kabinetų, kitų progimnazijos patalpų tvarkymas, smulkus progimnazijos inventoriaus remontas;

· progimnazijos aplinkos tvarkymas;

· patalpų ruošimas egzaminams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimams;

· pagalba apipavidalinant klasės/progimnazijos erdves.

Klasių vadovai,  dailės, technologijų mokytojai, kt. dalykų  mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
Projektinė-koncertinė-sportinė 5kl. – 4 val.

 

6 kl. – 4val.

 

7 kl.– 5 val.

 

8 kl. – 5val.

· progimnazijos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose);

· dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose;

· dalyvavimas koncertinėse programose, progimnazijos/klasės projektuose;

· progimnazijos renginių organizavimas;

· parodų, akcijų, sportinių varžybų organizavimas ;

· įvairūs maketavimo, teksto rinkimo darbai.

· pagalba organizuojant mokykloje apklausas, tyrimus, bei jų apibendrinimas

· pagalba tvarkant mokyklos internetinę svetainę;

Administracija, dalykų mokytojai, klasių vadovai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas atsižvelgiant į tėvų ir mokytojų pasiūlymus, pastabas, naują patirtį, švietimo dokumentus.