Naudojimosi mob. telefonais taisyklės

KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS

NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

 

  1. Mokiniui(-ei), atsinešusiam(-ei) mobilųjį telefoną į mokyklą, draudžiama juo naudotis pamokų ir kitų renginių metu, jei tai nesusiję su ugdymo procesu.
  2. Mokinys(-ė), atsinešęs(-usi) į mokyklą telefoną, privalo išjungti garsą ir pasidėti telefoną pas klasės vadovę ar prieš pamoką pas dalyko mokytoją.
  3. Dalyko mokytojui leidus, pamokoje mobilusis telefonas gali būti naudojamas tik mokymosi tikslams.
  4. Mokyklos teritorijoje mokiniams draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu, išskyrus atvejus, kai gautas leidimas filmuoti ar fotografuoti mokyklos reikmėms.
  5. Tėvams prireikus susisiekti su mokykloje esančiu vaiku, rekomenduojama skambinti bendruoju mokyklos telefonu.
  6. Vaikui iškilus būtinybei susisiekti su tėvais, kai jis yra mokykloje, leidžiama pasinaudoti savo mobiliuoju telefonu arba tėvams paskambina mokyklos darbuotojai.
  7. Pažeidus mobiliojo telefono naudojimo(-si) taisykles mokykloje ar mokyklos teritorijoje, mokytojui ir kitiems mokyklos pedagoginiams darbuotojams suteikiama teisė telefoną paimti, pranešti mokinio tėvams (globėjams). Mobilusis telefonas grąžinamas tik atvykus tėvams (globėjams).
  8. Pažeidus mobiliojo telefono naudojimo taisykles mokykloje ar mokyklos teritorijoje pakartotinai, mokykla uždraudžia mokiniui įsinešti į mokyklą ar jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones. Draudimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

Jei abejojate vaiko gebėjimu prisiimti atsakomybę už telefono saugumą, prašome vaikui telefono neduoti.