Elgesio taisyklės

„VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ VIDAUS DARBO TVARKOS TASYKLĖS

      I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  Ši vidaus darbo  tvarka reglamentuoja Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos mokinių darbą, elgesį, vidaus darbo tvarką.

Sudarius mokymo sutartį mokiniai įsipareigoja laikytis visų jos sąlygų ir mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

Už mokinių vidaus darbo ir elgesio taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas mokinys asmeniškai.

Mokiniai turi gerbti vieni kitus, mokytojus, šeimos narius, aptarnaujantį personalą.

Mokiniai turi būti lojalūs savo mokyklai, deramai jai atstovauti.

      II. MOKINIO DARBO IR ELGESIO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS

 MOKINYS TURI TEISĘ:

 • nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas:
 • nemokamai mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
 •  į objektyvų ir nešališką savo darbo vertinimą;
 • sulaukę 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
 • pasirinktis saviraiškos poreikius tenkinančias neformalaus ugdymo programas;
 • gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
 • mokytis savitarpio pagarba grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
 • dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka.

MOKINYS PRIVALO:

 • mokytis iki 16 metų;
 • laikytis LR įstatymų, mokyklos nuostatų ir mokyklos savivaldos institucijų nutarimų;
 • aktyviai dalyvauti klasės ir mokyklos gyvenime;
 • pagarbiai elgtis su mokytojais, kitais mokiniais, aptarnaujančiu personalu, šeimos nariais, mokyklos svečiais, laikytis priimtinų elgesio normų mokykloje ir už jos ribų ;
 • nevėluoti į pamokas;
 • nuskambėjus skambučiui, laukti prie kabineto, kol ateis mokytojas;
 • susitvarkyti darbo vietą: kuprinę pakabinti ant kėdės arba tvarkingai pasidėti šalia, nuimti nuo suolo visus nereikalingus daiktus;
 • po pirmo skambučio pasiruošti pamokai,  o jai pasibaigus- susitvarkyti darbo vietą;
 • turėti reikalingas knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones ir kitus reikmenis,  reikalingus ugdymo procesui;
 • vadovėlius, pratybų ir kitus sąsiuvinius užsirašyti ir apsilenkti;
 • už pamestas knygas, vadovėlius atlyginti mokyklos  nustatyta tvarka;
 • į mokyklą atsinešti tik ugdymo procesui reikalingas priemones;
 • rūpintis savo aplinka, švara klasėje ir mokykloje, nešiukšlinti ir saugoti mokyklos, savo bei draugų  turtą;
 • piktybiškai sugadintą, prarastą mokyklos turtą atstatyti. Sugadinus nepataisomai – žalą atlyginti  pagal civilinės atsakomybės tvarką;
 • sėdėti tik toje vietoje, kurią nurodo mokytojas. Pakeisti sėdėjimo vietą galima tik mokytojui leidus;
 • mokykloje  dėvėti mokyklinę uniformą;
 •  vykdyti visus mokytojų reikalavimus, laikytis saugumo technikos taisyklių;
 • iki rugsėjo 15 dienos pasitikrinti sveiktą ir pažymą pristatyti mokyklos sveikatos priežiūros specialistei;
 • gerbti savo bendramokslių darbą, pastangas ir nuomones, niekada netrukdyti kitiems.

MOKINIUI DRAUDŽIAMA:

 • pamokų metu ir per pertraukas dėvėti striukes, paltus, kepures;
 • pamokos metu vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką, o draugams mokytis;
 • pamokų ir renginių metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais. Pažeidus šį reikalavimą, mokytojas gali paimti šiuos daiktus ir perduoti socialinei pedagogei, kuriuos atsiimti galės tik į mokyklą atvykę  tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • savintis svetimus daiktus, gadinti mokyklos turtą,  eksponuojamus kūrybinius darbus;
 • vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, atsinešti jų  bei prekiauti jomis;
 •  žaisti azartinius žaidimus;
 • keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius;
 • pertraukų metu grumtis prie durų, bėgioti koridoriais, savavališkai atidarinėti langus, liesti elektros jungiklius ir kitus  prietaisus;
 • be mokyklos administracijos leidimo išeiti iš pamokų;
 • be pateisinamos priežasties praleisti  pamokas;
 • žeminti kitą asmenį, suteikti jam fizinį skausmą arba moralinį pažeminimą;

III. MOKYKLOS TASYKLĖS PRIEŠ PATYČIAS

1. Mes nesityčiosime iš kitų.

2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie atstumti.

4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir namuose, ir mokykloje.

Mokinių teisės ir pareigos

TEISĖS PAREIGOS
Visi vaikai turi teisę mokytis ir turi pareigą stropiai mokytis.
Mes turime teisę mokykloje būti mokytojų gerbiami ir gerbti savo mokytojus.
Mes turime teisę į savo nuomonę ir turime pareigą išklausyti kitų nuomonę.
Mes tuime teisę klysti ir pareigą mokytis iš savo klaidų.
Mes turime teisę žaisti ir pareigą priimti į žaidimą kitus.
Mes turime teisę, kad mūsų nemuštų ir pareigą nemušti kitų.
Mes turime teisę, kad su mumis elgtųsi pagarbiai ir pareigą gerbti kitus.
Mes turime teisę sužinoti naujų dalykų ir pareigą dalytis žiniomis su kitais.
Mes turime teisę būti apsaugoti nuo sunkaus darbo ir pareigą padėti kitiems atlikti mums prieinamus darbus.
Mes turime teisę į savo nuomonę ir pareigą rūpestingai priimti sprendimus.
Mes turime teisę sveikai maitintis ir pareigą nemėtyti maisto.
Mes turime teisę gyventi saugiuose namuose ir pareigą padėti juos prižiūrėti.
Mes turime teisę būti mylimi ir prižiūrimi ir pareigą kitus mylėti ir prižiūrėti.
Mes turime teisę į kvalifikuotą gydymą ir pareigą rūpintis savo sveikata.
Pagal JT Vaiko teisių konvenciją parengė Vaiko teisių informacinis centras