Vidaus tvarka

MOKYKLOS VIDAUS TAISYKLĖS:

 1. Visi pedagogai ir aptarnaujančio personalo darbuotojai vykdo savo pareigas pagal DSĮ, ŠĮ, Mokyklos nuostatų, kolektyvinės sutarties ir pareiginių instrukcijų reikalavimus.
 2. Mokiniai vadovaujasi Švietimo įstatymo, Mokyklos nuostatų ir mokinių elgesio taisyklių reikalavimais.
 3. Mokykla dirba  viena pamaina.
 4. Pamokos pradžia ir pabaiga skelbiama skambučiu. Mokytojai turi atrakinti kabinetus ir klases 10 min. iki savo pamokų  pradžios.
 5. Mokiniai į mokyklą turi ateiti tokiu laiku, kad spėtų rūbinėje nusirengti striukes ar paltus ir atėję į klasę iki skambučio pasiruoštų pamokai. Po antro skambučio mokykla užrakinama, o pavėlavę mokiniai įleidžiami, pateikus moksleivio pažymėjimą. Pertraukų metu atrakinamas tik vidinis  kiemelis.
 6. Pertraukų metu budintys mokytojai ir mokiniai budi pagal nustatytas budėjimo taisykles.
 7. Pertraukų ir laisvų pamokų metu mokytojai ir mokiniai gali naudotis bibliotekos, skaityklos, valgyklos paslaugomis arba ilsėtis bei pasiruošti kitai pamokai.
 8. Valgykloje mokiniai maitinami pagal valgyklos darbo tvarkos taisykles.
 9. Mokinių atostogų metu ir netradicinio ugdymo dienomis mokytojai dirba pagal administracijos paskelbtą tvarką, neprieštaraujančią darbo ir kolektyvinės sutarties nuostatoms.
 10. Visi popamokinio ugdymo renginiai turi būti užfiksuoti mokyklos mėnesiniame darbo plane arba papildomo ugdymo tvarkaraštyje.
 11. Tvarką ir mokinių saugumą įvairių popamokinių renginių metu užtikrina renginių organizatoriai, klasių ar būrelių vadovai  ir budinis mokyklos vadovas.
 12. Popamokiniai renginiai negali užsitęsti ilgiau kaip iki 2130 val.
 13. Apie mokinių netinkamą elgesį renginių metu renginio organizatoriai nedelsdami informuoja mokinio tėvus.

Lankomumo registravimo tvarka:

1. Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams yra privalomas. Pamokų praleidimas pateisinamas tik gydytojo pažyma, oficialiu tėvų ar globėjų paaiškinimu, kitų institucijų, atitraukusių mokinį nuo darbo, dokumentu.

2. Klasėse lankomumą žymi klasės kolektyvo išrinktas mokinys, kuris kas savaitę informuoja klasės auklėtoją, o šis — socialinį pedagogą.

3. Dalyko mokytojas yra atsakingas už tikslią jo dalyko pamokų apskaitą dienyne.

Nelankančių mokinių drausminimo priemonės:

1. Klasės auklėtojas informuoja tėvus apie pamokų nelankymą.

2. Jei mokinys ir toliau be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas, kreipiamasi į Vaiko gerovės komisiją.