UGDYMO SISTEMA

PROGIMNAZIJOS UGDYMO SISTEMA

Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija.

Mokyklos tipas: pradinio ir pagrindinio (I dalis) ugdymo mokykla.

Mokyklos steigėja: Klaipėdos m. savivaldybės taryba.

Mokomoji kalba: lietuvių.

Mokymo formos: dieninė (progimnazija dirba viena pamaina), eksternu, nuotolinis mokymasis.

Formaliojo švietimo programos:

1) pradinis ugdymas (I-IV klasės) — kodas 85.20;

2) pagrindinis ugdymas (V-VIII klasės) — kodas 85.31.10.

Mokslo metai skirstomi į 3 trimestrus:

pirmas trimestras — nuo rugsėjo 3 d. iki lapkričio 30 d.;

antras trimestras — nuo gruodžio 1 d. iki kovo 15 d.;

trečias trimestras — nuo kovo 18 d. iki birželio 7 d. (I-IV kl.);

trečias trimestras — nuo kovo 18 d. iki birželio 21 d. (V-VIII kl.).

Netradicinio ugdymo dienos:

Dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

Išduodami išsilavinimo pažymėjimai:

1) mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

2) pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

Neformaliojo švietimo programos:

progimnazija vykdo kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus arba jos nustatyta tvarka parengtus ir suderintus individualius ugdymo planus, organizuoja mokinių papildomąjį ugdymą.

Organizuojama pailgintos dienos grupė, teikiama specialioji pedagoginė pagalba specialiųjų poreikių vaikams, organizuojamas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas bendrosiose klasėse.

Mokiniams progimnazijoje sudaromos sveikos ir saugios ugdymosi sąlygos. Progimnazijoje griežtai draudžiama vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas.

Mokamos paslaugos:

Progimnazijoje veikia pailgintos dienos grupė, kuri dalinai finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Likusią dalį lėšų paslaugos gavėjas progimnazijos buhalterijoje perveda į sąskaitą, vadovaujantis Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu 2009 m. kovo 27 d. Nr. T2-124.

Progimnazijoje vykdomo kryptingo meninio ugdymo programos apimtyje vaikai individualiai mokomi groti pasirinktu instrumentu (pianinas, smuikas, akordeonas, armonika, fleita, kanklės, gitara, birbynė, pučiamieji ir mušamieji instrumentai). Klaipėdos m. tarybos sprendimu socialiai remtinos šeimos gali būti atleidžiamos nuo mokesčio už paslaugą nuo 50 proc. iki 100 proc.

Adaptacinė programa:

 1. Adaptacinis periodas 5-ose klasėse — I trimestras.
 2. Rugsėjo mėnesį 5-ųjų klasių mokiniai supažindinami su bibliotekos veikla, mokomi naudotis jos teikiamomis galimybėmis.
 3. 5-ųjų klasių mokinių pasiekimai rugsėjo mėnesį netikrinami kontroliniais darbais.
 4. Gruodžio mėnesį psichologė tiria 5-ųjų klasių mokinių savijautą, psichologinę būseną, rezultatus aptaria su dėstančiais mokytojais, pateikia rekomendacijas.
 5. Aptarime dalyvauja pradinių klasių mokytojai.

Namų darbai

Namų darbai — tai sudėtinė mokymosi proceso dalis, svarbi mokinio, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo sritis. Jie papildo mokymąsi klasėje ir įtvirtina žinias.

Namų darbų tikslai:

 1. Padėti susiformuoti savarankiško darbo įgūdžius.
 2. Formuoti teigiamą požiūrį į įprastinį tvarkingai atliekamą darbą.
 3. Pratinti suvokti ryšius tarp to, kas jau žinoma, ir kas naujai išmokstama.
 4. Mokyti savitvardos ir gebėjimo prisiversti dirbti reguliariai ir individualiai.

Namų darbų skyrimas:

 1. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami.
 2. 3-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau 1 val., 5-6 klasių mokiniams — 1,5 val., 7-8 klasių mokiniams — 2 val. per dieną.
 3. Atostogų laikotarpiui namų darbai mokiniams neskiriami.

Pagalba:

 1. 3-4 klasių mokiniams, kuriems atlikti namų darbus vieniems yra sunku, siūloma lankyti pailgintos dienos grupę.
 2. 5-8 klasių mokinius (pagal poreikį) konsultuoja dalyko mokytojai.

Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su:

 1. „Varpo“, “Aukuro“ gimnazijomis (dėl sėkmingo mokinių  perėjimo į gimnazijos klases).
 2. E. Balsio menų gimnazija, Klaipėdos „Vydūno“, Kauno „Vyturio“  vidurinėmis mokyklomis, Šiaulių „Juventos“ pagrindine mokykla, Panevėžio muzikos mokykla (dėl kryptingo meninio vaikų ugdymo).
 3. Mažeikių rajono „Renavo“ pagrindine mokykla.
 4. „Vyturėlio“ darželiu  (dėl sėkmingo pirmokų mokymosi).
 5. „Aitvarėlio“ darželiu  (dėl sėkmingo pirmokų mokymosi).
 6. „Linelio“  darželiu (dėl sėkmingo pirmokų mokymosi).
 7. KU Menų fakultetu, Klaipėdos kolegija (studentų praktika, bendri moksleivių ir studentų renginiai, koncertai).
 8. Klaipėdos muzikiniu teatru, Klaipėdos Muzikos centru.

Socialiniai partneriai:

 • PPT (konsultuojantis įvairiais klausimais);
 • VTAT (dėl mokyklos nelankančių ir pabėgusių mokinių);
 • VKC (kartu lankomasi šeimose, rengiami posėdžiai vaikų nepriežiūros problemai spręsti);
 • Miesto PK (linkstančių nusikalsti vaikų prevencija);
 • PŠKC (kvalifikacijos kėlimo klausimais);
 • DPJC (dėl dvasingumo sklaidos sociokultūrinėje erdvėje);
 • Viešoji  įstaiga „Pamario sveikatingumo namai“ (dėl sveikos gyvensenos);