Mokymas namuose

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos

MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKA

Mokymas namuose skiriamas mokiniams, kurie dėl įvairių ligų, patologinių būklių ar patirtų traumų negali lankyti mokyklos. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 , Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (Žin., 2012, Nr. 76-3957), Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771)

 1. Mokinį po ūmaus ligos periodo ar ligos paūmėjimo, jei numatoma ne trumpesnė kaip 1 mėnesio intensyvaus gydymo namuose trukmė, į Gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK) siunčia gydantis gydytojas. Mokymą namuose skiria GKK. Mokymo namuose trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individualiai, tačiau negali būti ilgesnė kaip 12 mėnesių. Praėjus 12 mėnesių GKK ją gali pratęsti, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį. Mokiniui, kuriam GKK skiria mokymą namie 12 mėnesių, dėl sveikatos būklės gali rekomenduoti vienus metus nesimokyti, jei to pageidauja mokinio, neturinčio 14 metų, vardu vienas iš tėvų (globėjų) ar pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) sutikimą raštu.
 2. Tėvai (ar vaiko globėjai) prašymą dėl vaiko mokymo namuose pateikia mokyklos direktoriui. Prie prašymo pridedama Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma arba savivaldybės švietimo padalinio raštas. Mokinio mokymas namuose per tris dienas  forminamas direktoriaus įsakymu. Mokymas namie nepasibaigus GKK pažymoje nustatytam terminui gali būti nutraukiamas GKK leidus.
 3. Mokymą namuose organizuoja mokykla, kurioje mokinys nuolat mokosi. Namuose mokomi mokiniai įrašomi į klasės e.dienyną.
 4. Mokinių mokymas namuose vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais, laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos reikalavimų, atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą ir su mokinio tėvais suderintą pamokų tvarkaraštį, kuriame numatomos ne daugiau kaip 4 pamokos per dieną.
 5. Mokytojas, mokantis mokinį namie pagal pagrindinio ugdymo programą, ketvirtadalį mokiniui skirto pamokų skaičiaus, suderinęs su vienu iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), gali konsultuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
 6. Jei mokykloje yra tinkamos higienos sąlygos, namuose mokomiems mokiniams, gydytojams leidus, tėvams (ar vaiko globėjams) pageidavus, sudaroma galimybė lankyti kai kurias pamokas mokykloje, dalyvauti papildomojo ugdymo veikloje, klasės ir mokyklos šventėse.
 7. Pradinės klasės mokinį moko vienas pradinių klasių mokytojas. Išimtis taikytina tuo atveju, jei mokytojas neturi reikiamo išsilavinimo mokyti užsienio kalbos. Vyresniųjų klasių mokinius moko dalykų mokytojai.
 8. Mokiniai gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane įrašoma „atleista“ prie mokinio nesimokomų dalykų. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų papildomai, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.
 9. 1–3 klasės mokomam namuose mokiniui skiriama po 9 savaitines pamokas, 4 klasės — 11 pamokų, 5–6 klasės — po 12 pamokų, 7–8 klasės — po 13 pamokų.
 10. Mokykla aprūpina mokinius vadovėliais.
 11. Tėvams (ar vaiko globėjams) neįsileidžiant mokytojų į namus, mokyklos direktorius išsiaiškina priežastis ir priima sprendimą dėl laikino mokymo namuose sustabdymo. Apie tai informuojama savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba ir švietimo padalinys.
 12. Ne rečiau kaip kartą per trimestrą namuose mokomų moksleivių ugdymo rezultatus aptaria mokyklos Vaiko gerovės komisija